CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Quy định trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 17/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1997/BNN-QLCL về việc triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị sử dụng mẫu biểu kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và thông báo các nội dung hoạt động Dự án số 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015.
Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo dự án "Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015" và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2013
Ngày 20/3/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 571/QĐ-BNN-TCCB về việc Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác cán bộ.
Ngày 18/3/2013 Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành nghị quyết số 638/NQ/BCS về Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức
Ngày 07/2/2013, Bộ NN&PTNT ban hành văn bản số 992/BNN-VP yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2012. Chi tiết xin xem File gửi kèm.
Ngày 26/10/2012 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn đề nghị các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh/thành phố xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và lập báo cáo hiện trạng và đề xuất kiến nghị theo các lĩnh vực và báo cáo về Cục trước ngày 3/11/2012
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: