Danh sách DN nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam (04/03/2016)

TT

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

GHI CHÚ

1.         

 ARGENTINA

03/12/2015

 

2.      

  AUSTRALIA    

03/3/2016

 

3.      

  CANADA

30/12/2015

 

4.      

  CHILE 

03/12//2015

 

5.      

  CHINA

 01/10/2015

 

        6. CUBA 05/11/2015 

7.      

  DENMARK, GREENLAND

02/12/2016

 

8.      

  ESTONIA

17/01/2016

 

9.      

  FAROE ISLANDS

21/01/2016

 

10.      

  FINLAND

23/11/2015

 

11.    

  FRANCE

01/02/2016

 

12. GERMANY14/01/2016 

13.    

  ICELAND

28/01/2016

 

14.    

  INDIA

03/11/2015

 

15.    

  INDONESIA

05/11/2015

 

16.    

  JAPAN

16/12/2015

 

17.    

  REPUBLIC OF KOREA

 18/01/2016

 

18.    

  LITHUANIA

22/5/2015

 

19.    

  MALAYSIA

27/11/2015

 

20.    

  MYANMAR

07/7/2015

 

21.    

  NEW ZEALAND

12/11/2015

 

22.    

  NORWAY

17/12/2015

 

23.    

  OMAN

27/08/2010 

 

24.    

  PERU 

09/10/2015

 

25.    

  PHILIPPINES

18/9/2015

 

26.    

  POLAND

14/7/2015

 

27.    

 SINGAPORE

29/01/2011 

 

28.    

  SPAIN

18/6/2013 

 

29.    

  TAIWAN

16/11/2015

 

30.    

  THAILAND

20/11/2015

 

31.    

  UNITED KINGDOM

14/08/2015

 

32.    

  UNITED STATES

11/11/2015

 

33.    

 SWEDEN

21/05/2013

 

34.    

  URUGUAY

18/9/2015

 

35.THE NETHERLANDS24/07/2015 

 

 Ghi chú: CLICK vào Tên quốc gia để xem chi tiết Danh sách cơ sở
 

 

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: