Danh sách các Nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (19/02/2016)

(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)

TT
Tên nước
Ngày công nhận
Ghi chú
1
The United State of America
 28/6/2011 
 
2
Republic of France
8/8/2011
 
3
Australia
8/8/2011
 
4
New Zealand
8/8/2011
 
5
Canada
29/8/2011
 
 6
 The Kingdom of Thailand
 30/9/2011
 
 7
Korea
01/11/2011 
 
 8
Republic of Chile
11/11/2011 
 
9The Kingdom of Cambodia20/12/2011 
10Republic of South Africa7/3/2012   
11India04/4/2012   
12The P.R.China27/12/2013

 

13The Kingdom of Belgium12/12/2012 
14The P.D.R. Laos28/12/2012     
15Peru5/12/2015 
16Japan16/12/2013 
17The F.R. Braxin24/7/2013Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành)
18Republic of Indonesia 25/12/2013 
19The D.S.R.Srilanka25/12/2013(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)
20Republic of Italy25/12/2013 
21Malaysia16/12/2013 
22The Kingdom of the Netherlands21/6/2013 
23The United Kingdom28/11/2013

 

24F.R.Germany22/11/2013 
25Spain25/12/2013 
26The Kingdom of Denmark22/11/2013 
27Czech Republic22/11/2013 
28Hellenic Republic11/12/2013
29 United Arab Emirates (UAE)22/9/2014(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phầm chè)
  30 Republic of Slovenia22/4/2014 
31Myanmar 26/6/2014 
32Taiwan21/2/2014 
33Switzerland21/2/2014 
34Argentina18/6/2014 
35Israel08/9/2014 
36 Republic of Poland12/9/2014  
37Phillippines14/10/2014 
38Republic of Singapore24/11/2014 
39Moldova15/12/2015 
40Russian Federation02/02/2016 
41Iran26/11/2015Công nhận tạm thời đến hết ngày 31/03/2016

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: