Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu (29/05/2012)

Ngày 11/4/2012, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành Sắc lệnh số 0486 CM (sửa đổi Sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 19/4/2012. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 766/QLCL-CL1 ngày 28/5/2012 hướng dẫn thực hiện Quy định mới của French Polynesia, chi tiết xin xem tại ĐÂY

ORDER N° 0486/ CM of 11 April 2012 (NOR: SDR1200125AC) amending the order 651 CM of 07 May 1998 relating to zoosanitary and hygiene requirements for importing products of animal origin into French Polynesia.

   

Ngày 28/6/2011, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 847CM sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998 về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia, chi tiết xem tại ĐÂY

 

Ngày 12/3/2010, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 317 CM (sửa đổi sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia. 

- Công văn số:1499/QLCL-CL1 ngày 19/8/2010 về việc Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu

- Order n° 651/CM of 07 May 1998 ruling over the zoosanitary and hygiene requirements for the importation of products of animal origin in French Polynesia.

 - GOVERNMENT ORDER No. 1119/CM of 09 October 2006 (NOR: DSP0602421AC) In respect of the maximum keeping time of certain food products of animal origin

- MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE (NOR: DSP 9801614 AC) ARRETE N° 1391/ CM du 23 octobre 1998 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées alimentaires d'origine animale.

Order n° 651/CM of 07 May 1998 ruling over the zoosanitary and hygiene requirements for the importation of products of animal origin in French Polynesia.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: