Các hành động

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6


NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ATTP

 

1.     Sơ đồ tổ chức

* Ban Giám đốc Trung tâm

-  Phòng Hành chính Tổng hợp;

-  Phòng QLCL thực phẩm TS

-  Phòng QLCL thực phẩm NLS& Muối

-  Phòng Kiểm nghiệm.

        2 .Cơ cấu nhân sự Trung tâm:

          Tổng:  103 Cán bộ nhân viên. Trong đó Công chức 1; Viên chức 46;  Hợp đồng lao động 56

3.Trình độ quản lý:

                a) Trình độ học vấn: Tiến sỹ 0; Thạc sỹ 10; Kỹ sư/Cử nhân 64; Cao đẳng/Trung cấp 17; Khác 12.

b)Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên cao cấp 0; Chuyên viên chính 1; Chuyên viên 46

c)Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính tri 0; Trung cấp chính trị 6; Sơ cấp chính trị 42

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Số cán bộ được đào tạo nghiệp vụ):

Về phân tích/Đánh giá rủi ro: 3;

 Về HACCP/HACCP audit: 56;

Về Thanh tra chuyên ngành: 2;

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025): 42;

 Chuyên môn khác  0

e) Kỹ năng hỗ trợ

- Tin học: Tin học cơ bản: 79; Tin học nâng cao: 1.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản: 58, Tiếng Anh nâng cao: 3

Ghi chú:

 - Mục “khác*”: Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện dảm bảo ATTP; kiểm tra lấy mẫu lô hàng TS; chương trình giám sát quốc gia; Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012; VietGAP; VietGAHP;...

     - Số liệu được cập nhập đến ngày 31/12/2013

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: