Các hành động

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5


NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ATTP

 

1.     Sơ đồ tổ chức

* Ban Giám đốc Trung tâm

-  Phòng Hành chính Tổng hợp;

-  Phòng QLCL thực phẩm TS

-  Phòng QLCL thực phẩm NLS& Muối

-  Phòng Kiểm nghiệm.

       2 .Cơ cấu nhân sự Trung tâm:

          Tổng:  81 Cán bộ nhân viên. Trong đó Công chức 1; Viên chức 34; Hợp đồng lao động 46

3.Trình độ quản lý:

                a) Trình độ học vấn: Tiến sỹ 0; Thạc sỹ 7; Kỹ sư/Cử nhân 58; Cao đẳng/Trung cấp 5; Khác: 11

b)Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp 0;  Chuyên viên chính 1; Chuyên viên 35

c)Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính tri 0; Trung cấp chính trị 6; Sơ cấp chính trị 31

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Số cán bộ được đào tạo nghiệp vụ):

Về phân tích/Đánh giá rủi ro: 7;

 Về HACCP/HACCP audit: 26;

Về Thanh tra chuyên ngành: 3;

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025): 26;

 Chuyên môn khác 18

e) Kỹ năng hỗ trợ

- Tin học: Tin học cơ bản: 66; Tin học nâng cao: 2.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản: 68, Tiếng Anh nâng cao: 1

Ghi chú:

 - Mục “khác*”: Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện dảm bảo ATTP; kiểm tra lấy mẫu lô hàng TS; chương trình giám sát quốc gia; Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012; VietGAP; VietGAHP;...

    - Số liệu được cập nhập đến ngày 31/12/2013

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: