Các hành động

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3


NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ATTP

 

1.     Sơ đồ tổ chức

* Ban Giám đốc Trung tâm

-  Phòng Hành chính Tổng hợp;

-  Phòng QLCL thực phẩm TS

-  Phòng QLCL thực phẩm NLS& Muối

-  Phòng Kiểm nghiệm.

     2 . Cơ cấu nhân sự:

Tổng:  37 Cán bộ nhân viên. Trong đó: Công chức 0;  Viên chức 20; Hợp đồng lao động 17.

3. Trình độ quản lý:

      a) Trình độ học vấn: Tiến sỹ 0; Thạc sỹ 3;  Kỹ sư/Cử nhân 25;  Cao đẳng/Trung cấp 3;  Khác  6.

      b)Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp 0;  Chuyên viên chính 0;  Chuyên viên: 21

c)Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính tri 0; Trung cấp chính trị 4;  Sơ cấp chính trị 18.

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Số cán bộ được đào tạo nghiệp vụ):

Về phân tích/Đánh giá rủi ro: 6.

        Về HACCP/HACCP audit: 17

Về Thanh tra chuyên ngành: 2;

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025): 26;

 Chuyên môn khác: 22

e) Kỹ năng hỗ trợ

- Tin học: Tin học cơ bản: 31; Tin học nâng cao:1.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản: 28, Tiếng Anh nâng cao: 4

2.     Ghi chú:

 - Mục “khác*”: Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện dảm bảo ATTP; kiểm tra lấy mẫu lô hàng TS; chương trình giám sát quốc gia; Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012; VietGAP; VietGAHP;...

          - Số liệu được cập nhập đến ngày 31/12/2013

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: