Các hành động

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2


TT

Quyết định
 chứng nhận

Cơ quan
 chứng nhận

Số hiệu chứng nhận

Phạm vi chứng nhận

Hiệu lực

01

376/QĐ-TT-QLCL

ngày 02/10/2009

Cục Trồng Trọt

TCCN-VietGAP 09-03

VietGAP cho rau, quả, chè an toàn

02/10/2012

02

398/QĐ-TT-QLCL

ngày 29/09/2010

Cục Trồng Trọt

TCCN-PB 10-03

Chất lượng phân bón

29/09/2015

03

149/QĐ-CN-TTPC

ngày 11/07/2011

Cục Chăn Nuôi

TCCN-VietGAHP 11-01

VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

11/07/2016

04

319/QĐ-CN-TTPC

ngày 30/11/2011

Cục Chăn Nuôi

TCCN-TACN 11-06

Hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

30/11/2014

05

775/QĐ-CNCL

ngày 07/11/2011

Văn phòng Công nhận
Chất lượng (BoA)

 

VICAS 017-FSMS

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007

07/11/2014

06

776/QĐ-CNCL

ngày 07/11/2011

Văn phòng Công nhận
Chất lượng (BoA)

 

VICAS 017-QMS

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

07/11/2014

07

777/QĐ-CNCL

ngày 07/11/2011

Văn phòng Công nhận
Chất lượng (BoA)

 

VICAS 017-PRODUCT

Sản phẩm phù hợp theo ISO/IEC Guide 67:2004

07/11/2014

 

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: