Mời thầu mua sắm thiết bị kiểm nghiệm (19/07/2010)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang tổ chức mới thầu 02 gói thầu mua sắm thiết bị kiểm nghiệm cho Trung tâm vùng 6 - Cần Thơ

A. Thông tin chung

1.Tên cơ quan/đơn vị: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
- Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.44591887; Fax: 04.38317221
2. Tên dự án:
- Thực hiện theo Quyết định 2981/QĐ-BNN-TC ngày 01/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm, sửa chữa lớn từ Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2008.
- Quyết định số 297/QĐ-CLTY ngày 31/12/2007 của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản (nay là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
- Gói thầu số: 1/HĐSN2008 – Mua sắm 01 Hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS/MS) cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6.
- Gói thầu số 13: Hệ thống thiết bị HPLC cho Trung tâm vùng 6 tại Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 297/QĐ-CLTY ngày 31/12/2007 từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
6. Giá gói thầu:
- Gói số: 1/HĐSN2008 (LC/MS/MS) 8.300.000.000 VNĐ
- Gói thầu số 13 - Hệ thống thiết bị HPLC 2.489.976.000VNĐ
7. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
8. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

B. Nội dung thông báo mời thầu:
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tổ chức đấu thầu Mua sắm 01 Hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS/MS) thuộc Quyết định 2981/QĐ-BNN-TC ngày 01/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm, sửa chữa lớn từ Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2008 và Gói thầu số 13: Hệ thống thiết bị HPLC cho Trung tâm vùng 6 tại Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 297/QĐ-CLTY ngày 31/12/2007 từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo hình thức đấu thầu rộng rãi gồm:
- Gói thầu số: 1/HĐSN2008 – Mua sắm 01 Hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS/MS) cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6.
- Gói thầu số 13: Hệ thống thiết bị HPLC cho Trung tâm vùng 6 tại Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 297/QĐ-CLTY ngày 31/12/2007 từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu các gói thầu trên.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ tại Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.0000 đồng ( một triệu đồng chẵn) cho một bộ HSMT hoàn chỉnh.
Thời gian bán HSMT từ ngày 12 tháng 7 năm 2010 đến ngày 28 tháng 7 năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính)
HSDT phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu trị giá như sau:
- Gói số: 1/HĐSN2008 (LC/MS/MS): 240.000.000( Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
- Gói thầu số 13 - Hệ thống thiết bị HPLC: 25.000.000 ( Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
và phải được chuyển đến Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội chậm nhất là 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 7 năm 2010.
HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu (9 giờ Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2010) tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội ../.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: