Ngày 14/10/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL Về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (28/10/2015)

Ngày 14/10/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL Về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: