CÔNG TÁC ĐẢNG
Thực hiện kế hoạch số 98-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 30-KH/ĐUC của Đảng ủy Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Ngày 30/5/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và hướng dẫn góp ý kiến.
Thực hiện chủ trương củng cố tổ chức Đảng cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chọn Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị điểm của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) để rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong thời gian tới.
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: