DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản (06/04/2010)

I. Trình tự thực hiện (Tài tài liệu hướng dẫn chi tiết và biễu mẫu)
1. Phòng kiểm nghiệm gửi hồ sơ xin đánh giá, chỉ định đến cơ quan đánh giá (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoặc Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6)
2. Cơ quan đánh giá xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định
3. Cơ quan đánh giá tiến hành đánh giá, xử lý kết quả đánh giá
4. Cơ quan đánh giá chuyển hồ sơ đến Cơ quan chỉ định hoặc có văn bản gửi đơn vị được đánh giá thông báo kết quả đánh giá khi không đạt yêu cầu.
5. Cơ quan chỉ định ban hành Quyết định chỉ định.
II. Cách thức thực hiện
Phòng kiểm nghiệm gửi Hồ sơ về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoặc các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6 [Gửi trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính)]
III. Hồ sơ
A. Hồ sơ xin đánh giá, chỉ định (đơn vị đề nghị đánh giá gửi Cơ quan đánh giá)
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-01)
2. Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu BNN-02)
3. Chứng chỉ hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống đảm bảo chất lượng phòng kiểm nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2005 hoặc tương đương
4. Kết quả tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo đối với các chỉ tiêu chất lượng xin đăng kí đánh giá, chỉ định (nếu có)
5. Các tài liệu liên quan đến cơ sở pháp lý, giấy phép hoạt động của phòng kiểm nghiệm
*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Hồ sơ đề nghị chỉ định (Cơ quan đánh giá gửi Cơ quan chỉ định)
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Hồ sơ đăng kí đánh giá, chỉ định của phòng kiểm nghiệm (nêu tại Mục A)
2. Báo cáo kết quả đánh giá:
- Biên bản đánh giá
- Báo cáo kết quả đánh giá của Trưởng đoàn đánh giá
3. Biên bản thẩm định kết quả đánh giá, đề nghị chỉ định phòng kiểm nghiệm
IV.Thời hạn giải quyết
1. Xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định: trong vòng 05 ngày làm việc.
2. Xử lý kết quả đánh giá: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả đánh giá Cơ quan đánh giá thông báo kết quả đánh giá cho phòng kiểm nghiệm (nếu không đạt yêu cầu) hoặc gửi hồ sơ chỉ định đến cơ quan chỉ định (nếu đạt yêu cầu).
3. Ban hành quyết định chỉ định: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ định và cấp mã số cho phòng kiểm nghiệm
V. Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp &PTNT
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
VI.Đối tượng thực hiện TTHC
- Cá nhân, tổ chức
VII. Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-01)
- Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu BNN-02)
- Biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu BNN-03)

- - Báo cáo kết quả đánh giá (Biểu mẫu BNN-04)
VIII. Phí, lệ phí
Các loại phí:
- Phí đánh giá lần đầu
(Hiện đang thực hiện thu phí theo thỏa thuận vì chưa có quy định về mức phí đánh giá)

Tài tài liệu hướng dẫn chi tiết và biễu mẫu

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký

Các câu hỏi thường gặp

Các yêu cầu đối với hồ sơ
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: