Các hành động

Danh sách sản phẩm và cơ sở được quảng cáo thực phẩm theo quy định Thông tư 75/201/TT-BNNPTNT

by Phòng Chất lượng 1 Cập nhật : 08/08/2014 09:41
Nhật ký xử lý hồ sơ

Địa chỉ của liên kết là: works/danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/danh-sach-san-pham-va-co-so-111uoc-quang-cao-thuc-pham-theo-quy-111inh-thong-tu-75-201-tt-bnnptnt/newsitem_view

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: