Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE
BIỂU MẪU CÔNG TÁC KẾ HOẠCH
Nhằm đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức và nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, Cục triển khai khảo sát làm cơ sở đề xuất kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế và nhu cầu của các đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động quản lý chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản 5 năm 2016-2020 Chi tiết văn bản yêu cầu và các biểu mẫu đính kèm sau đây:
Để cải tiến công tác thống kê - tổng hợp, năng cao chất lượng báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ tại công văn số 673/QLCL-KH ngày 04/5/2013. Chi tiết xin xem văn bản gửi kèm.
Thực hiện văn bản số 975 và 976/QLCL-VP ngày 13/6/2013 của Cục về điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CMNV Quản lý chất lượng ATTP Nông Lâm Thủy sản và Muối
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: