Liên hệ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Điện thoại: (04) - 37714195

- Fax: (04) - 38317 221

- Email: tonghop.nafi@mard.gov.vn

   LIÊN KẾT WEBSITE
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Nhằm đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức và nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, Cục triển khai khảo sát làm cơ sở đề xuất kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế và nhu cầu của các đơn vị.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT và dự toán ngân sách năm 2016; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT năm 2016 như sau (xin xem file đính kèm).
Yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động quản lý chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản 5 năm 2016-2020 Chi tiết văn bản yêu cầu và các biểu mẫu đính kèm sau đây:
Ngày 26/8/2013 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1494 /QLCL-VP về việc tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
Ngày 06/8/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1348/QLCL-VP gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/Thành phố về việc Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên
Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015; Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 686/QĐ-BNN-QLCL Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo dự án
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: