Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 - 2020 (19/11/2015)

Ngày 18/11/2015 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký ban hành Quyết định số 4763 /QĐ-BNN-QLCL Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 – 2020

Căn cứ  Nghị quyết số 1261-NQ/BCS ngày 27/8/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 - 2020; ngày 18/11/2015 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký ban hành Quyết định số 4763/QĐ-BNN-QLCL Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 – 2020

Xin xem file gửi kèm tại đây

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: