19/01/2016
Để hoàn thiện hồ sơ gửi cho Cơ quan Thanh tra ATTP Hoa Kỳ (FSIS) trước ngày 01/3/2016 để được đánh giá tương đương theo Chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ quy định tại Luật Nông nghiệp 2014, Cục Quản lý ...
News & Events
Monitoring Program
The Sanitation Monitoring Program for Bivalve Molluscs Production areas in Vietnam was implemented in compliance with Vietnamese regulations and fully met EU requirements for EU ...
The Residues Monitoring Program for Certain Harmful Substances in aquaculture fish and products
Vietnamese approved establishments
LIST OF VIETNAM FISHERY ESTABLISHMENTS APPROVED FOR EXPORT TO ARGENTINA (Udated 28/01/2016)
List of establishments registering for export to China (18/11/2013)
List of establishments registering for export to Korea (15/11/2013)
Establishments authorized for export to Vietnam
   FROM FARM TO TABLE
View more
   WEB LINKS
 
@Copyright by NAFIQAD. No. 10 Nguyen Cong Hoan - Ba Dinh - Ha Noi
Telephone:  ((04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Hit counter:     Online:
Phát triển bới: NEVICO